Khuynh thế đế vương cơ

Khuynh thế đế vương cơ

Giới thiệu

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 49.1 2 tháng trước 0
Chapter 48 2 tháng trước 0
Chapter 47.2 2 tháng trước 0
Chapter 47.1 2 tháng trước 0
Chapter 46.2 2 tháng trước 0
Chapter 46.1 2 tháng trước 0
Chapter 45.2 2 tháng trước 0
Chapter 45.1 2 tháng trước 0
Chapter 44.2 3 tháng trước 0
Chapter 44.1 3 tháng trước 0
Chapter 43.2 3 tháng trước 0
Chapter 43.1 3 tháng trước 0
Chapter 42.2 3 tháng trước 0
Chapter 42.1 3 tháng trước 0
Chapter 41.2 3 tháng trước 0
Chapter 41.1 4 tháng trước 0
Chapter 40.2 4 tháng trước 0
Chapter 40.1 4 tháng trước 0
Chapter 39.2 4 tháng trước 0
Chapter 39.1 4 tháng trước 0
Chapter 38.2 4 tháng trước 0
Chapter 38.1 4 tháng trước 0
Chapter 37.2 5 tháng trước 0
Chapter 37.1 5 tháng trước 0
Chapter 36.2 5 tháng trước 0
Chapter 36.1 5 tháng trước 0
Chapter 35.2 5 tháng trước 0
Chapter 35.1 5 tháng trước 0
Chapter 34.2 5 tháng trước 0
Chapter 34.1 5 tháng trước 0
Chapter 33.2 6 tháng trước 0
Chapter 33.1 6 tháng trước 0
Chapter 32.2 6 tháng trước 0
Chapter 32.1 6 tháng trước 0
Chapter 31.2 6 tháng trước 0
Chapter 31.1 6 tháng trước 0
Chapter 30.2 7 tháng trước 0
Chapter 30.1 7 tháng trước 0
Chapter 29.2 7 tháng trước 0
Chapter 29.1 7 tháng trước 0
Chapter 28.2 7 tháng trước 0
Chapter 28.1 7 tháng trước 0
Chapter 27.2 8 tháng trước 0
Chapter 27.1 8 tháng trước 0
Chapter 26.2 8 tháng trước 0
Chapter 26.1 8 tháng trước 0
Chapter 25.2 8 tháng trước 0
Chapter 24.2 8 tháng trước 0
Chapter 25.1 8 tháng trước 0
Chapter 24.1 8 tháng trước 0
Chapter 23.2 8 tháng trước 0
Chapter 23.1 9 tháng trước 0
Chapter 22.2 9 tháng trước 0
Chapter 22.1 9 tháng trước 0
Chapter 21.2 9 tháng trước 0
Chapter 21.1 9 tháng trước 0
Chapter 20.2 9 tháng trước 0
Chapter 20.1 9 tháng trước 0
Chapter 19.2 10 tháng trước 0
Chapter 19.1 10 tháng trước 0
Chapter 18.2 10 tháng trước 0
Chapter 18.1 10 tháng trước 0
Chapter 17.2 10 tháng trước 0
Chapter 17.1 10 tháng trước 0
Chapter 16.2 10 tháng trước 0
Chapter 16.1 10 tháng trước 0
Chapter 15.2 10 tháng trước 0
Chapter 15.1 10 tháng trước 0
Chapter 14.2 10 tháng trước 0
Chapter 14.1 10 tháng trước 0
Chapter 13.2 10 tháng trước 0
Chapter 13.1 11 tháng trước 0
Chapter 12.2 11 tháng trước 0
Chapter 12.1 11 tháng trước 0
Chapter 11.2 11 tháng trước 0
Chapter 11.1 11 tháng trước 0
Chapter 10.2 11 tháng trước 0
Chapter 10.1 11 tháng trước 0
Chapter 9.2 11 tháng trước 0
Chapter 9.1 11 tháng trước 0
Chapter 8.2 11 tháng trước 0
Chapter 8.1 11 tháng trước 0
Chapter 7.2 11 tháng trước 0
Chapter 7.1 11 tháng trước 0
Chapter 6.2 11 tháng trước 0
Chapter 6.1 12 tháng trước 0
Chapter 5.2 12 tháng trước 0
Chapter 5.1 12 tháng trước 0
Chapter 4.2 12 tháng trước 0
Chapter 4.1 12 tháng trước 0
Chapter 3 12 tháng trước 0
Chapter 2 12 tháng trước 0
Chapter 1 12 tháng trước 732