Khuynh thế đế vương cơ

Khuynh thế đế vương cơ

Giới thiệu

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 63.2 4 tháng trước 0
Chapter 51.1 6 tháng trước 0
Chapter 49.1 6 tháng trước 0
Chapter 48 6 tháng trước 0
Chapter 47.2 6 tháng trước 0
Chapter 47.1 6 tháng trước 0
Chapter 46.2 6 tháng trước 0
Chapter 46.1 6 tháng trước 0
Chapter 45.2 7 tháng trước 0
Chapter 45.1 7 tháng trước 0
Chapter 44.2 7 tháng trước 0
Chapter 44.1 7 tháng trước 0
Chapter 43.2 7 tháng trước 0
Chapter 43.1 7 tháng trước 0
Chapter 42.2 7 tháng trước 0
Chapter 42.1 7 tháng trước 0
Chapter 41.2 8 tháng trước 0
Chapter 41.1 8 tháng trước 0
Chapter 40.2 8 tháng trước 0
Chapter 40.1 8 tháng trước 0
Chapter 39.2 8 tháng trước 0
Chapter 39.1 8 tháng trước 0
Chapter 38.2 9 tháng trước 0
Chapter 38.1 9 tháng trước 0
Chapter 37.2 9 tháng trước 0
Chapter 37.1 9 tháng trước 0
Chapter 36.2 9 tháng trước 0
Chapter 36.1 9 tháng trước 0
Chapter 35.2 9 tháng trước 0
Chapter 35.1 9 tháng trước 0
Chapter 34.2 10 tháng trước 0
Chapter 34.1 10 tháng trước 0
Chapter 33.2 10 tháng trước 0
Chapter 33.1 10 tháng trước 0
Chapter 32.2 10 tháng trước 0
Chapter 32.1 10 tháng trước 0
Chapter 31.2 10 tháng trước 0
Chapter 31.1 11 tháng trước 0
Chapter 30.2 11 tháng trước 0
Chapter 30.1 11 tháng trước 0
Chapter 29.2 11 tháng trước 0
Chapter 29.1 11 tháng trước 0
Chapter 28.2 12 tháng trước 0
Chapter 28.1 12 tháng trước 0
Chapter 27.2 12 tháng trước 0
Chapter 27.1 12 tháng trước 0
Chapter 26.2 1 năm trước 0
Chapter 26.1 1 năm trước 0
Chapter 25.2 1 năm trước 0
Chapter 24.2 1 năm trước 0
Chapter 25.1 1 năm trước 0
Chapter 24.1 1 năm trước 0
Chapter 23.2 1 năm trước 0
Chapter 23.1 1 năm trước 0
Chapter 22.2 1 năm trước 0
Chapter 22.1 1 năm trước 0
Chapter 21.2 1 năm trước 0
Chapter 21.1 1 năm trước 0
Chapter 20.2 1 năm trước 0
Chapter 20.1 1 năm trước 0
Chapter 19.2 1 năm trước 0
Chapter 19.1 1 năm trước 0
Chapter 18.2 1 năm trước 0
Chapter 18.1 1 năm trước 0
Chapter 17.2 1 năm trước 0
Chapter 17.1 1 năm trước 0
Chapter 16.2 1 năm trước 0
Chapter 16.1 1 năm trước 0
Chapter 15.2 1 năm trước 0
Chapter 15.1 1 năm trước 0
Chapter 14.2 1 năm trước 0
Chapter 14.1 1 năm trước 0
Chapter 13.2 1 năm trước 0
Chapter 13.1 1 năm trước 0
Chapter 12.2 1 năm trước 0
Chapter 12.1 1 năm trước 0
Chapter 11.2 1 năm trước 0
Chapter 11.1 1 năm trước 0
Chapter 10.2 1 năm trước 0
Chapter 10.1 1 năm trước 0
Chapter 9.2 1 năm trước 0
Chapter 9.1 1 năm trước 0
Chapter 8.2 1 năm trước 0
Chapter 8.1 1 năm trước 0
Chapter 7.2 1 năm trước 0
Chapter 7.1 1 năm trước 0
Chapter 6.2 1 năm trước 0
Chapter 6.1 1 năm trước 0
Chapter 5.2 1 năm trước 0
Chapter 5.1 1 năm trước 0
Chapter 4.2 1 năm trước 0
Chapter 4.1 1 năm trước 0
Chapter 3 1 năm trước 0
Chapter 2 1 năm trước 0
Chapter 1 1 năm trước 1536
Chapter 71.1 51 năm trước 0
Chapter 70.2 51 năm trước 0
Chapter 70.1 51 năm trước 0
Chapter 69.2 51 năm trước 0
Chapter 69.1 51 năm trước 0
Chapter 68.2 51 năm trước 0
Chapter 68.1 51 năm trước 0
Chapter 67.2 51 năm trước 0
Chapter 67.1 51 năm trước 0
Chapter 66.2 51 năm trước 0
Chapter 66.1 51 năm trước 0
Chapter 65.2 51 năm trước 0
Chapter 65.1 51 năm trước 0
Chapter 64.2 51 năm trước 0
Chapter 64.1 51 năm trước 0
Chapter 63.1 51 năm trước 0
Chapter 62.2 51 năm trước 0
Chapter 62.1 51 năm trước 0
Chapter 61.2 51 năm trước 0
Chapter 61.1 51 năm trước 0
Chapter 60.2 51 năm trước 0
Chapter 60.1 51 năm trước 0
Chapter 59.2 51 năm trước 0
Chapter 59.1 51 năm trước 0
Chapter 58.2 51 năm trước 0
Chapter 58.1 51 năm trước 0
Chapter 57.2 51 năm trước 0
Chapter 57.1 51 năm trước 0
Chapter 56.2 51 năm trước 0
Chapter 56.1 51 năm trước 0
Chapter 55.2 51 năm trước 0
Chapter 55.1 51 năm trước 0
Chapter 54.2 51 năm trước 0
Chapter 54.1 51 năm trước 0
Chapter 53.2 51 năm trước 0
Chapter 53.1 51 năm trước 0
Chapter 52.2 51 năm trước 0
Chapter 52.1 51 năm trước 0
Chapter 51.2 51 năm trước 0
Chapter 50.2 51 năm trước 0
Chapter 50.1 51 năm trước 0
Chapter 49.2 51 năm trước 2322