Vương Gia ! Không nên a !

Vương Gia ! Không nên a !

Giới thiệu

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.
Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình…

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 355 7 tháng trước 740
Chapter 354 7 tháng trước 783
Chapter 353 7 tháng trước 772
Chapter 352 7 tháng trước 774
Chapter 351 7 tháng trước 779
Chapter 350 7 tháng trước 786
Chapter 349 7 tháng trước 782
Chapter 348 7 tháng trước 782
Chapter 347 7 tháng trước 777
Chapter 346 7 tháng trước 782
Chapter 345 7 tháng trước 779
Chapter 344 7 tháng trước 781
Chapter 343 7 tháng trước 775
Chapter 342 7 tháng trước 786
Chapter 341 7 tháng trước 786
Chapter 340 7 tháng trước 786
Chapter 339 7 tháng trước 788
Chapter 338 7 tháng trước 788
Chapter 337 7 tháng trước 782
Chapter 336 9 tháng trước 813
Chapter 335 9 tháng trước 808
Chapter 334 9 tháng trước 814
Chapter 333 9 tháng trước 815
Chapter 332 9 tháng trước 816
Chapter 331 9 tháng trước 815
Chapter 330 9 tháng trước 814
Chapter 329 9 tháng trước 820
Chapter 328 9 tháng trước 820
Chapter 327 9 tháng trước 820
Chapter 326 10 tháng trước 815
Chapter 325 10 tháng trước 813
Chapter 324 10 tháng trước 813
Chapter 323 10 tháng trước 821
Chapter 322 10 tháng trước 822
Chapter 321 10 tháng trước 815
Chapter 320 11 tháng trước 815
Chapter 319 11 tháng trước 820
Chapter 318 11 tháng trước 817
Chapter 317 11 tháng trước 812
Chapter 316 11 tháng trước 809
Chapter 315 11 tháng trước 818
Chapter 314 11 tháng trước 822
Chapter 313 11 tháng trước 814
Chapter 312 11 tháng trước 814
Chapter 311 11 tháng trước 817
Chapter 310 11 tháng trước 812
Chapter 309 11 tháng trước 816
Chapter 308 11 tháng trước 818
Chapter 307 11 tháng trước 810
Chapter 306 11 tháng trước 812
Chapter 305 12 tháng trước 815
Chapter 304 12 tháng trước 812
Chapter 303 12 tháng trước 822
Chapter 302 12 tháng trước 815
Chapter 301 12 tháng trước 820
Chapter 300 12 tháng trước 813
Chapter 299 12 tháng trước 815
Chapter 298 12 tháng trước 817
Chapter 297 12 tháng trước 815
Chapter 296 1 năm trước 818
Chapter 295 1 năm trước 817
Chapter 294 1 năm trước 818
Chapter 293 1 năm trước 817
Chapter 292 1 năm trước 815
Chapter 291 1 năm trước 823
Chapter 290 1 năm trước 272
Chapter 287: 290 1 năm trước 819
Chapter 286 1 năm trước 811
Chapter 285 1 năm trước 820
Chapter 284 1 năm trước 815
Chapter 283 1 năm trước 819
Chapter 282 1 năm trước 817
Chapter 281 1 năm trước 819
Chapter 280 1 năm trước 811
Chapter 279 1 năm trước 815
Chapter 278 1 năm trước 818
Chapter 277 1 năm trước 817
Chapter 276 1 năm trước 818
Chapter 275 1 năm trước 630
Chapter 274 1 năm trước 577
Chapter 273 1 năm trước 583
Chapter 272 1 năm trước 576
Chapter 271 1 năm trước 575
Chapter 270 1 năm trước 574
Chapter 269 1 năm trước 575
Chapter 268 1 năm trước 578
Chapter 267 1 năm trước 581
Chapter 266 1 năm trước 578
Chapter 265 1 năm trước 579
Chapter 264 1 năm trước 578
Chapter 263 1 năm trước 577
Chapter 262 1 năm trước 578
Chapter 261 1 năm trước 579
Chapter 260 1 năm trước 579
Chapter 259 1 năm trước 575
Chapter 258 1 năm trước 579
Chapter 257 1 năm trước 566
Chapter 256 1 năm trước 22
Chapter 255 1 năm trước 22
Chapter 254 1 năm trước 22
Chapter 253 1 năm trước 22
Chapter 252 1 năm trước 21
Chapter 251 1 năm trước 22
Chapter 250 1 năm trước 22
Chapter 249 1 năm trước 22
Chapter 248 1 năm trước 22
Chapter 247 1 năm trước 0
Chapter 246 1 năm trước 0
Chapter 245 1 năm trước 0
Chapter 244 1 năm trước 0
Chapter 243 1 năm trước 0
Chapter 242 1 năm trước 0
Chapter 241 1 năm trước 0
Chapter 240 1 năm trước 0
Chapter 239 1 năm trước 0
Chapter 238 1 năm trước 0
Chapter 237 1 năm trước 0
Chapter 236 2 năm trước 0
Chapter 235 2 năm trước 0
Chapter 234 2 năm trước 0
Chapter 233 2 năm trước 0
Chapter 232 2 năm trước 0
Chapter 231 2 năm trước 0
Chapter 230 2 năm trước 0
Chapter 229 2 năm trước 0
Chapter 228 2 năm trước 0
Chapter 227 2 năm trước 0
Chapter 226 2 năm trước 0
Chapter 225 2 năm trước 0
Chapter 224 2 năm trước 0
Chapter 223 2 năm trước 0
Chapter 222 2 năm trước 0
Chapter 221 2 năm trước 0
Chapter 220 2 năm trước 0
Chapter 219 2 năm trước 0
Chapter 218 2 năm trước 0
Chapter 217 2 năm trước 0
Chapter 216 2 năm trước 0
Chapter 215 2 năm trước 0
Chapter 214 2 năm trước 0
Chapter 213 2 năm trước 0
Chapter 212 2 năm trước 0
Chapter 211 2 năm trước 0
Chapter 210 2 năm trước 0
Chapter 209 2 năm trước 0
Chapter 206 2 năm trước 0
Chapter 205 2 năm trước 0
Chapter 204 2 năm trước 0
Chapter 203 2 năm trước 0
Chapter 202 2 năm trước 0
Chapter 201 2 năm trước 0
Chapter 200 2 năm trước 0
Chapter 199 2 năm trước 0
Chapter 198 2 năm trước 0
Chapter 197 2 năm trước 0
Chapter 196 2 năm trước 0
Chapter 195 2 năm trước 0
Chapter 194 2 năm trước 0
Chapter 193 2 năm trước 0
Chapter 192 2 năm trước 0
Chapter 191 2 năm trước 0
Chapter 190 2 năm trước 0
Chapter 189 2 năm trước 0
Chapter 188 2 năm trước 0
Chapter 187 2 năm trước 0
Chapter 186 2 năm trước 0
Chapter 185 2 năm trước 0
Chapter 184 2 năm trước 0
Chapter 183 2 năm trước 0
Chapter 182 2 năm trước 0
Chapter 181 2 năm trước 0
Chapter 180 2 năm trước 0
Chapter 179 2 năm trước 0
Chapter 178 2 năm trước 0
Chapter 177 2 năm trước 0
Chapter 176 2 năm trước 0
Chapter 175 2 năm trước 0
Chapter 174 2 năm trước 0
Chapter 173 2 năm trước 0
Chapter 172 2 năm trước 0
Chapter 171 2 năm trước 0
Chapter 170 2 năm trước 0
Chapter 169 2 năm trước 0
Chapter 168 2 năm trước 0
Chapter 167 2 năm trước 0
Chapter 166 2 năm trước 0
Chapter 165 2 năm trước 0
Chapter 164 2 năm trước 0
Chapter 163 2 năm trước 0
Chapter 162 2 năm trước 0
Chapter 161 2 năm trước 0
Chapter 160 2 năm trước 0
Chapter 159 2 năm trước 0
Chapter 158 2 năm trước 0
Chapter 157 2 năm trước 0
Chapter 156 2 năm trước 0
Chapter 155 2 năm trước 0
Chapter 154 2 năm trước 0
Chapter 153 2 năm trước 0
Chapter 152 2 năm trước 0
Chapter 151 2 năm trước 0
Chapter 150 2 năm trước 0
Chapter 149 2 năm trước 0
Chapter 148 2 năm trước 0
Chapter 147 2 năm trước 0
Chapter 146 2 năm trước 0
Chapter 145 2 năm trước 0
Chapter 144 2 năm trước 0
Chapter 143 2 năm trước 0
Chapter 142 2 năm trước 0
Chapter 141 2 năm trước 0
Chapter 140 2 năm trước 0
Chapter 139 2 năm trước 0
Chapter 138 2 năm trước 0
Chapter 137 3 năm trước 0
Chapter 136 3 năm trước 0
Chapter 135 3 năm trước 0
Chapter 134 3 năm trước 0
Chapter 133 3 năm trước 0
Chapter 132 3 năm trước 0
Chapter 131 3 năm trước 0
Chapter 130 3 năm trước 0
Chapter 129 3 năm trước 0
Chapter 128 3 năm trước 0
Chapter 127 3 năm trước 0
Chapter 126 3 năm trước 0
Chapter 125 3 năm trước 0
Chapter 124 3 năm trước 0
Chapter 123 3 năm trước 0
Chapter 122 3 năm trước 0
Chapter 121 3 năm trước 0
Chapter 120 3 năm trước 0
Chapter 119 3 năm trước 0
Chapter 118 3 năm trước 0
Chapter 117 3 năm trước 0
Chapter 116 3 năm trước 0
Chapter 115 3 năm trước 0
Chapter 114 3 năm trước 0
Chapter 113 3 năm trước 0
Chapter 112 3 năm trước 0
Chapter 111 3 năm trước 0
Chapter 110 3 năm trước 0
Chapter 109 3 năm trước 0
Chapter 108 3 năm trước 0
Chapter 107 3 năm trước 0
Chapter 106 3 năm trước 0
Chapter 105 3 năm trước 0
Chapter 104 3 năm trước 0
Chapter 103 3 năm trước 0
Chapter 102 3 năm trước 0
Chapter 101 3 năm trước 0
Chapter 100 3 năm trước 0
Chapter 99 3 năm trước 0
Chapter 98 3 năm trước 0
Chapter 97 3 năm trước 0
Chapter 96 3 năm trước 0
Chapter 95 3 năm trước 0
Chapter 94 3 năm trước 0
Chapter 93 3 năm trước 0
Chapter 92 3 năm trước 0
Chapter 91 3 năm trước 0
Chapter 90 3 năm trước 0
Chapter 89 3 năm trước 0
Chapter 88 3 năm trước 0
Chapter 87 3 năm trước 0
Chapter 86 3 năm trước 0
Chapter 85 3 năm trước 0
Chapter 84 3 năm trước 0
Chapter 83 3 năm trước 0
Chapter 82 3 năm trước 0
Chapter 81 3 năm trước 0
Chapter 80 3 năm trước 0
Chapter 79 3 năm trước 0
Chapter 78 3 năm trước 0
Chapter 77 3 năm trước 0
Chapter 76 3 năm trước 0
Chapter 75 3 năm trước 0
Chapter 74 3 năm trước 0
Chapter 73 3 năm trước 0
Chapter 72 3 năm trước 0
Chapter 71 3 năm trước 0
Chapter 70 3 năm trước 0
Chapter 69 3 năm trước 0
Chapter 68 3 năm trước 0
Chapter 67 3 năm trước 0
Chapter 66 3 năm trước 0
Chapter 65 3 năm trước 0
Chapter 64 3 năm trước 0
Chapter 63 3 năm trước 0
Chapter 62 3 năm trước 0
Chapter 61 3 năm trước 0
Chapter 60 3 năm trước 0
Chapter 59 3 năm trước 0
Chapter 58 3 năm trước 0
Chapter 57 3 năm trước 0
Chapter 56 3 năm trước 0
Chapter 55 3 năm trước 0
Chapter 54 3 năm trước 0
Chapter 53 3 năm trước 0
Chapter 52 3 năm trước 0
Chapter 51 3 năm trước 0
Chapter 50 3 năm trước 0
Chapter 49 3 năm trước 0
Chapter 48 3 năm trước 0
Chapter 47 3 năm trước 0
Chapter 46 3 năm trước 0
Chapter 45 3 năm trước 0
Chapter 44 3 năm trước 0
Chapter 43 3 năm trước 0
Chapter 208 51 năm trước 0
Chapter 207 51 năm trước 25718