Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

Giới thiệu

Truyện Yêu Giả Vi Vương Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động…

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 199 2 tháng trước 0
Chapter 198 2 tháng trước 0
Chapter 197 2 tháng trước 0
Chapter 196 2 tháng trước 0
Chapter 195 2 tháng trước 0
Chapter 194 2 tháng trước 0
Chapter 193 2 tháng trước 0
Chapter 192 2 tháng trước 0
Chapter 191 2 tháng trước 0
Chapter 190 3 tháng trước 0
Chapter 189 3 tháng trước 0
Chapter 188 3 tháng trước 0
Chapter 187 3 tháng trước 0
Chapter 186 3 tháng trước 0
Chapter 185 3 tháng trước 0
Chapter 184 3 tháng trước 0
Chapter 183 3 tháng trước 0
Chapter 182 3 tháng trước 0
Chapter 181 4 tháng trước 0
Chapter 180 4 tháng trước 0
Chapter 179 4 tháng trước 0
Chapter 178 4 tháng trước 0
Chapter 177 4 tháng trước 0
Chapter 176 4 tháng trước 0
Chapter 175 4 tháng trước 0
Chapter 174 4 tháng trước 0
Chapter 173 5 tháng trước 0
Chapter 172 5 tháng trước 0
Chapter 171 5 tháng trước 0
Chapter 170 5 tháng trước 0
Chapter 169 5 tháng trước 0
Chapter 168 5 tháng trước 0
Chapter 167 5 tháng trước 0
Chapter 166 5 tháng trước 0
Chapter 165 5 tháng trước 0
Chapter 164 6 tháng trước 0
Chapter 163 6 tháng trước 0
Chapter 162 6 tháng trước 0
Chapter 161 6 tháng trước 0
Chapter 160 6 tháng trước 0
Chapter 159 6 tháng trước 0
Chapter 158 6 tháng trước 0
Chapter 157 6 tháng trước 0
Chapter 156 7 tháng trước 0
Chapter 155 7 tháng trước 0
Chapter 154 7 tháng trước 0
Chapter 153 7 tháng trước 0
Chapter 152 7 tháng trước 0
Chapter 151 7 tháng trước 0
Chapter 150 7 tháng trước 0
Chapter 149 7 tháng trước 0
Chapter 148 7 tháng trước 0
Chapter 147 8 tháng trước 0
Chapter 146 8 tháng trước 0
Chapter 145 8 tháng trước 0
Chapter 144 8 tháng trước 0
Chapter 143 8 tháng trước 0
Chapter 142 8 tháng trước 0
Chapter 141 8 tháng trước 0
Chapter 140 8 tháng trước 0
Chapter 139 8 tháng trước 0
Chapter 138 8 tháng trước 0
Chapter 137 8 tháng trước 0
Chapter 136 9 tháng trước 0
Chapter 135 9 tháng trước 0
Chapter 134 9 tháng trước 0
Chapter 133 9 tháng trước 0
Chapter 132 9 tháng trước 0
Chapter 131 9 tháng trước 0
Chapter 130 9 tháng trước 0
Chapter 129 9 tháng trước 0
Chapter 128 10 tháng trước 0
Chapter 127 10 tháng trước 0
Chapter 126 10 tháng trước 0
Chapter 125 10 tháng trước 0
Chapter 124 10 tháng trước 0
Chapter 123 10 tháng trước 0
Chapter 122 10 tháng trước 0
Chapter 121 10 tháng trước 0
Chapter 120 10 tháng trước 0
Chapter 119 10 tháng trước 0
Chapter 118 10 tháng trước 0
Chapter 117 10 tháng trước 0
Chapter 116 10 tháng trước 0
Chapter 115 10 tháng trước 0
Chapter 114 10 tháng trước 0
Chapter 113 10 tháng trước 0
Chapter 112 10 tháng trước 0
Chapter 111 10 tháng trước 0
Chapter 110 10 tháng trước 0
Chapter 109 10 tháng trước 0
Chapter 108 10 tháng trước 0
Chapter 107 10 tháng trước 0
Chapter 106 10 tháng trước 0
Chapter 105 10 tháng trước 0
Chapter 104 10 tháng trước 0
Chapter 103 10 tháng trước 0
Chapter 102 10 tháng trước 0
Chapter 101 10 tháng trước 0
Chapter 100 10 tháng trước 0
Chapter 99 10 tháng trước 0
Chapter 98 10 tháng trước 0
Chapter 97 10 tháng trước 0
Chapter 96 10 tháng trước 0
Chapter 95 10 tháng trước 0
Chapter 94 10 tháng trước 0
Chapter 93 10 tháng trước 0
Chapter 92 10 tháng trước 0
Chapter 91 10 tháng trước 0
Chapter 90 10 tháng trước 0
Chapter 89 10 tháng trước 0
Chapter 88 10 tháng trước 0
Chapter 87 10 tháng trước 0
Chapter 86 10 tháng trước 0
Chapter 85 10 tháng trước 0
Chapter 84 10 tháng trước 0
Chapter 83 10 tháng trước 0
Chapter 82 10 tháng trước 0
Chapter 81 10 tháng trước 0
Chapter 80 10 tháng trước 0
Chapter 79 10 tháng trước 0
Chapter 78 10 tháng trước 0
Chapter 77 10 tháng trước 0
Chapter 76 10 tháng trước 0
Chapter 75 10 tháng trước 0
Chapter 74 10 tháng trước 0
Chapter 73 10 tháng trước 0
Chapter 72 10 tháng trước 0
Chapter 71 10 tháng trước 0
Chapter 70 10 tháng trước 0
Chapter 69 10 tháng trước 0
Chapter 68 10 tháng trước 0
Chapter 67 10 tháng trước 0
Chapter 66 10 tháng trước 0
Chapter 65 10 tháng trước 0
Chapter 64 12 tháng trước 0
Chapter 63 12 tháng trước 0
Chapter 62 12 tháng trước 0
Chapter 61 12 tháng trước 0
Chapter 60 1 năm trước 0
Chapter 59 1 năm trước 0
Chapter 58 1 năm trước 0
Chapter 57 1 năm trước 0
Chapter 56 1 năm trước 0
Chapter 55 1 năm trước 0
Chapter 54 1 năm trước 0
Chapter 53 1 năm trước 0
Chapter 52 1 năm trước 0
Chapter 51 2 năm trước 0
Chapter 50 2 năm trước 0
Chapter 49 2 năm trước 0
Chapter 48 2 năm trước 0
Chapter 47 2 năm trước 0
Chapter 46 2 năm trước 0
Chapter 45 2 năm trước 0
Chapter 44 2 năm trước 0
Chapter 43 2 năm trước 0
Chapter 42 2 năm trước 0
Chapter 41 2 năm trước 0
Chapter 40 2 năm trước 0
Chapter 39 2 năm trước 0
Chapter 38 2 năm trước 0
Chapter 37 2 năm trước 0
Chapter 36 2 năm trước 0
Chapter 35 2 năm trước 0
Chapter 34 2 năm trước 0
Chapter 33 2 năm trước 0
Chapter 32 2 năm trước 0
Chapter 31 2 năm trước 0
Chapter 30 2 năm trước 0
Chapter 29 2 năm trước 0
Chapter 28 2 năm trước 0
Chapter 27 2 năm trước 0
Chapter 26 2 năm trước 0
Chapter 25 2 năm trước 0
Chapter 24 2 năm trước 0
Chapter 23 2 năm trước 0
Chapter 22 2 năm trước 0
Chapter 21 2 năm trước 0
Chapter 20 2 năm trước 0
Chapter 19 2 năm trước 0
Chapter 18 2 năm trước 0
Chapter 17 2 năm trước 0
Chapter 16 2 năm trước 0
Chapter 15 2 năm trước 0
Chapter 14 2 năm trước 0
Chapter 13 2 năm trước 0
Chapter 12 2 năm trước 0
Chapter 11 2 năm trước 0
Chapter 10 2 năm trước 0
Chapter 9 2 năm trước 0
Chapter 8 2 năm trước 0
Chapter 7 2 năm trước 0
Chapter 6 2 năm trước 0
Chapter 5 2 năm trước 0
Chapter 4 2 năm trước 0
Chapter 3 2 năm trước 0
Chapter 2 2 năm trước 0
Chapter 1 2 năm trước 0
Chapter 0 3 năm trước 2713