Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

Giới thiệu

Truyện Yêu Giả Vi Vương Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động…

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 199 4 tháng trước 0
Chapter 198 4 tháng trước 0
Chapter 197 4 tháng trước 0
Chapter 196 4 tháng trước 0
Chapter 195 4 tháng trước 0
Chapter 194 4 tháng trước 0
Chapter 193 4 tháng trước 0
Chapter 192 4 tháng trước 0
Chapter 191 5 tháng trước 0
Chapter 190 5 tháng trước 0
Chapter 189 5 tháng trước 0
Chapter 188 5 tháng trước 0
Chapter 187 5 tháng trước 0
Chapter 186 5 tháng trước 0
Chapter 185 5 tháng trước 0
Chapter 184 5 tháng trước 0
Chapter 183 5 tháng trước 0
Chapter 182 6 tháng trước 0
Chapter 181 6 tháng trước 0
Chapter 180 6 tháng trước 0
Chapter 179 6 tháng trước 0
Chapter 178 6 tháng trước 0
Chapter 177 6 tháng trước 0
Chapter 176 6 tháng trước 0
Chapter 175 6 tháng trước 0
Chapter 174 7 tháng trước 0
Chapter 173 7 tháng trước 0
Chapter 172 7 tháng trước 0
Chapter 171 7 tháng trước 0
Chapter 170 7 tháng trước 0
Chapter 169 7 tháng trước 0
Chapter 168 7 tháng trước 0
Chapter 167 7 tháng trước 0
Chapter 166 7 tháng trước 0
Chapter 165 8 tháng trước 0
Chapter 164 8 tháng trước 0
Chapter 163 8 tháng trước 0
Chapter 162 8 tháng trước 0
Chapter 161 8 tháng trước 0
Chapter 160 8 tháng trước 0
Chapter 159 8 tháng trước 0
Chapter 158 8 tháng trước 0
Chapter 157 8 tháng trước 0
Chapter 156 9 tháng trước 0
Chapter 155 9 tháng trước 0
Chapter 154 9 tháng trước 0
Chapter 153 9 tháng trước 0
Chapter 152 9 tháng trước 0
Chapter 151 9 tháng trước 0
Chapter 150 9 tháng trước 0
Chapter 149 9 tháng trước 0
Chapter 148 10 tháng trước 0
Chapter 147 10 tháng trước 0
Chapter 146 10 tháng trước 0
Chapter 145 10 tháng trước 0
Chapter 144 10 tháng trước 0
Chapter 143 10 tháng trước 0
Chapter 142 10 tháng trước 0
Chapter 141 10 tháng trước 0
Chapter 140 10 tháng trước 0
Chapter 139 10 tháng trước 0
Chapter 138 11 tháng trước 0
Chapter 137 11 tháng trước 0
Chapter 136 11 tháng trước 0
Chapter 135 11 tháng trước 0
Chapter 134 11 tháng trước 0
Chapter 133 11 tháng trước 0
Chapter 132 11 tháng trước 0
Chapter 131 11 tháng trước 0
Chapter 130 11 tháng trước 0
Chapter 129 12 tháng trước 0
Chapter 128 12 tháng trước 0
Chapter 127 12 tháng trước 0
Chapter 126 12 tháng trước 0
Chapter 125 12 tháng trước 0
Chapter 124 12 tháng trước 0
Chapter 123 12 tháng trước 0
Chapter 122 12 tháng trước 0
Chapter 121 12 tháng trước 0
Chapter 120 1 năm trước 0
Chapter 119 1 năm trước 0
Chapter 118 1 năm trước 0
Chapter 117 1 năm trước 0
Chapter 116 1 năm trước 0
Chapter 115 1 năm trước 0
Chapter 114 1 năm trước 0
Chapter 113 1 năm trước 0
Chapter 112 1 năm trước 0
Chapter 111 1 năm trước 0
Chapter 110 1 năm trước 0
Chapter 109 1 năm trước 0
Chapter 108 1 năm trước 0
Chapter 107 1 năm trước 0
Chapter 106 1 năm trước 0
Chapter 105 1 năm trước 0
Chapter 104 1 năm trước 0
Chapter 103 1 năm trước 0
Chapter 102 1 năm trước 0
Chapter 101 1 năm trước 0
Chapter 100 1 năm trước 0
Chapter 99 1 năm trước 0
Chapter 98 1 năm trước 0
Chapter 97 1 năm trước 0
Chapter 96 1 năm trước 0
Chapter 95 1 năm trước 0
Chapter 94 1 năm trước 0
Chapter 93 1 năm trước 0
Chapter 92 1 năm trước 0
Chapter 91 1 năm trước 0
Chapter 90 1 năm trước 0
Chapter 89 1 năm trước 0
Chapter 88 1 năm trước 0
Chapter 87 1 năm trước 0
Chapter 86 1 năm trước 0
Chapter 85 1 năm trước 0
Chapter 84 1 năm trước 0
Chapter 83 1 năm trước 0
Chapter 82 1 năm trước 0
Chapter 81 1 năm trước 0
Chapter 80 1 năm trước 0
Chapter 79 1 năm trước 0
Chapter 78 1 năm trước 0
Chapter 77 1 năm trước 0
Chapter 76 1 năm trước 0
Chapter 75 1 năm trước 0
Chapter 74 1 năm trước 0
Chapter 73 1 năm trước 0
Chapter 72 1 năm trước 0
Chapter 71 1 năm trước 0
Chapter 70 1 năm trước 0
Chapter 69 1 năm trước 0
Chapter 68 1 năm trước 0
Chapter 67 1 năm trước 0
Chapter 66 1 năm trước 0
Chapter 65 1 năm trước 0
Chapter 64 1 năm trước 0
Chapter 63 1 năm trước 0
Chapter 62 1 năm trước 0
Chapter 61 1 năm trước 0
Chapter 60 1 năm trước 0
Chapter 59 1 năm trước 0
Chapter 58 1 năm trước 0
Chapter 57 2 năm trước 0
Chapter 56 2 năm trước 0
Chapter 55 2 năm trước 0
Chapter 54 2 năm trước 0
Chapter 53 2 năm trước 0
Chapter 52 2 năm trước 0
Chapter 51 2 năm trước 0
Chapter 50 2 năm trước 0
Chapter 49 2 năm trước 0
Chapter 48 2 năm trước 0
Chapter 47 2 năm trước 0
Chapter 46 2 năm trước 0
Chapter 45 2 năm trước 0
Chapter 44 2 năm trước 0
Chapter 43 2 năm trước 0
Chapter 42 2 năm trước 0
Chapter 41 2 năm trước 0
Chapter 40 2 năm trước 0
Chapter 39 2 năm trước 0
Chapter 38 2 năm trước 0
Chapter 37 2 năm trước 0
Chapter 36 2 năm trước 0
Chapter 35 2 năm trước 0
Chapter 34 2 năm trước 0
Chapter 33 2 năm trước 0
Chapter 32 2 năm trước 0
Chapter 31 2 năm trước 0
Chapter 30 2 năm trước 0
Chapter 29 2 năm trước 0
Chapter 28 2 năm trước 0
Chapter 27 2 năm trước 0
Chapter 26 2 năm trước 0
Chapter 25 2 năm trước 0
Chapter 24 2 năm trước 0
Chapter 23 2 năm trước 0
Chapter 22 2 năm trước 0
Chapter 21 2 năm trước 0
Chapter 20 2 năm trước 0
Chapter 19 2 năm trước 0
Chapter 18 2 năm trước 0
Chapter 17 2 năm trước 0
Chapter 16 2 năm trước 0
Chapter 15 2 năm trước 0
Chapter 14 2 năm trước 0
Chapter 13 2 năm trước 0
Chapter 12 2 năm trước 0
Chapter 11 2 năm trước 0
Chapter 10 3 năm trước 0
Chapter 9 3 năm trước 0
Chapter 8 3 năm trước 0
Chapter 7 3 năm trước 0
Chapter 6 3 năm trước 0
Chapter 5 3 năm trước 0
Chapter 4 3 năm trước 0
Chapter 3 3 năm trước 0
Chapter 2 3 năm trước 0
Chapter 1 3 năm trước 0
Chapter 0 3 năm trước 6183